Yangın ve Doğal Afet Sigortaları

  • 0

Yangın ve Doğal Afet Sigortaları

Yangın Sigortası

 

yangın

yangın

 

 

 

 

 

 

 

Yaşam koşulları içinde risk türlerinin artmasına bağlı olarak zaman içinde, Dünya’da ve ülkemizde özel
sigorta branşlarının çeşitliliği artmaktadır. Tarihsel süreç içinde bakıldığında; Türkiye’ de 19.yy’ın ikinci
yarısından önce sigortacılıktan söz etmek pek mümkün değildir. Bazı Anadolu köylerinde bu tarihten
önce gereksinme halinde yardım sağlamak, halkın uğrayacağı zararı karşılamak amacıyla sendikalar
kurulduğu, esnaf kuruluşlarının ölüm ve hastalık durumlarında üyelerine yardım amacıyla örgütlendikleri
bilinmekteyse de bunlar gerçek anlamda sigorta olmayıp, güvenlik, yardımlaşma, sosyal dayanışma
düşüncesi ile oluşturulmuş kuruluşlardı. Bunlar da birkaç köye özgü kalmış, Anadolu’ya yayılarak bir
gelişme gösterememiştir.

Yangın Sigortası

Avrupa’daki sigorta konusunda kaydedilen önemli gelişmelere karşın, Osmanlı toplumunun sosyal
özellikleri, dini ortam, mali düzen, buradaki gelişimi engelliyordu. 19. yy’ın ikinci yarısında meydana
gelen yangınlar ve bunların sonucunda uğranılan büyük hasarlar, sigorta hakkındaki olumsuz düşünceler
üzerinde az da olsa etki yaptı ve sigortanın doğmasına neden oldu. Özellikle 1870 yazında Beyoğlu’
ndaki yangında (Büyük Pera Yangını) çok sayıda işyeri, ev, cami ve kilisenin yanması, bu bölgede de
daha çok yabancı ve yabancılarla ilişkide olan gelir seviyesi yüksek kişilerin oturması sigortanın gelişme
sürecini hızlandırmıştır.

Yangın Sigortası

Günümüzde Dünya’da ve Türkiye’de Hayat Dışı ve Hayat Grubu’nda olmak üzere iki ana başlık
altında çeşitli türlerde özel sigorta sözleşmesi (poliçeler) yapılmaktadır. Bu sözleşmeler Türk Ticaret
Kanunu, Borçlar Kanunu ve Sigortacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde her bir tür için ayrı ayrı
oluşturularak yürürlüğe konulan Sigorta Genel Şartlarına göre hazırlanmaktadır. Uygulama usul ve
esasları ile sigorta genel şartları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir.
Ayrıca sigorta poliçesi düzenlenirken, branşların uluslararası uygulamaları ve sigorta poliçesi üzerinde
belirtilen özel şartlar da dikkate alınmaktadır.
Sigortacılığın branşlar itibariyle sınıflandırılması ile ilgili olarak en çok bilinen ayrım şekli, ikili
olarak yapılan ayrımdır. Bunlar “Mal Sigortaları” ve “Can Sigortaları”‘dır. Mal sigortalarına göre
amaç, sigortalının mali durumunu hasardan önceki seviyeye getirmektir. Son yıllarda büyük gelişme
gösteren sorumluluk sigortaları da mal sigortaları içinde gösterilmektedir. Buna karşın can sigortalarında,
sigortanın konusu insan hayatı olup, hayat ve ferdi kaza sigortaları can sigortalarının türleri arasında
sayılmaktadır. 2010 yılında yapılan düzenlemeler ile hastalık/ sağlık branşı da bu kapsama alınmıştır. Bu
şekliyle sigortaları hayat dışı ve hayat sigortaları şekliyle ayırmak da mümkündür. Ölçme ve
değerlendirme tekniklerinde oldukça farklılıklar olan bu iki branşın birbirinden bağımsız sınıfandırılması
akılcı bir ayrımdır Günümüzde, uluslararası istatistik bilgi derleyen, bunları işleyen ve sonra da
yayınlayan kurumlar ve onların yayınları, sisteme standartlar getirmiştir.
Türkiye’de uygulanmakta olan sigorta branşları 11.07.2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 2007/1 sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir. Yangın Sigortası Genel
Şartları ve Ek Teminat Klozları 01.09.2009 tarihinde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda Yangın
Sigortası Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife yeniden
düzenlenerek, ilgili müsteşarlık tarafından onaylanmış ve yürürlülük tarihi 01.01.2010 olarak
belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda 2010 yılı itibariyle ülkemizde uygulanmakta olan sigorta
branşları aşağıda verilmiştir.

Yangın


Leave a Reply

Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com