Yangın Poliçelerinde Ek Risk Türleri

  • 0

Yangın Poliçelerinde Ek Risk Türleri

Yangın Poliçe

poliçe

poliçe

Ülkelere göre değişik uygulaması olmasına rağmen, ülkemiz de dahil olmak üzere çoğu ülkede, yıldırım,
infilak riskleri yangın için verilen güvence teminatının içindedir. Yani bu riskler gerçekleştiğinde, yangın
için ödenen primler hasarların karşılanması için yeterlidir. Bu riskler ayrıca ya da yangına ek olarak
düzenlenmezler. Ayrıca prim tahakkuk ettirilmez. Ancak öyle riskler vardır ki; bunlar hemen hemen tüm
dünyada yangın poliçe si ile birlikte ve ek prim ödeyerek sigorta edilebilir. Bağımsız sigortalanmaları
mümkün değildir. Gerek bu risklerin gerçekleşmesi sonucunda yangın çıkmasının söz konusu olması
(dahili su, deprem, grev, lokavt, halk hareketleri, terör gibi), gerekse bu risklerin bağımsız olarak ele
alınmaları zor olduğu ya da ekonomik olmadığı düşüncesinden hareketle, bu riskler ek bir prim ödemesi
ile yangın poliçe leri üzerinde ek riskler bölümünde gösterilerek sigortalanır. Diğer bir deyişle; aşağıdaki
haller dolayısıyla meydana gelen zararlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak ek sözleşme ile bu genel
şartlara ve ilişik klozlara göre teminat kapsamı içine alınabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki hallerin neden
olduğu yangın ve infilak ile yangın ve infilak sonucunda meydana gelen duman, buhar ve hararetin
sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ek sözleşme olmasa da teminat kapsamı
içindedir.
• Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
• Yer kayması
• Dahili su
• Sel ve su baskını
• Fırtına
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
• Taşıt çarpması (Kara Taşıtları, Deniz Taşıtları, Hava Taşıtları)
• Duman, is, kirlenme
• Kendi kendine yanma
• Kar ağırlığı vb.
Bu riskler aşağıdaki gibi kısaca açıklanabilir;
Yanardağ Püskürmesi; Adından da anlaşılacağı gibi yanardağ püskürmesi riskini güvence altına alır.
Bu riske bağlı yangınlar söz konusudur. Hasara en yakın sebep prensibi çerçevesinde, yangına ek olarak
yanardağ riski güvence altına alınmamışsa, bu risklerin gerçekleşmesinden doğan yangın hasarın
ödenmesi mümkün değildir. Bu tür teminatlarda, riskin yoğun olduğu bölgelerde, muafiyet vardır.
(Deprem riski ayrıca ele alınacaktır.)

Yangın Poliçe

Yer kayması; Sigortalı binanın yanında, yakınında meydana gelen toprak kayması ya da çökmesi gibi
risklerden bina zarar görmüşse, bu ek riskin yangın poliçe sine ekli olması sonucunda, zarar sigorta şirketi
tarafından karşılanır.
Dahili Su; Yine yangın poliçe sine eklenmek suretiyle, bina içindeki su tesisatının, kanalizasyon
tesisatının herhangi bir nedenle binaya ya da eşyaya verdiği su basması zararları (parke, duvar kağıdı,
ıslanan halıların ya da sair eşyanın uğradığı zararlar) sigorta şirketi tarafından karşılanır. Elektrik
tesisatının ıslanması nedeniyle yangın riski vardır.
Sel veya Dış Su Baskını (Seylap); Yağmur, dere, ırmak, kanal, deniz vb. dışarıdan gelen su taşması
hasarlar, bu riskin yangın poliçe sine eklenmesi ile sigorta edilebilir. Elektrik tesisatının da zarar görmesi
nedeniyle yangın çıkma riski vardır.
Fırtına; Zarar verecek hızlarda (belirlenmiş hızların üstünde) esen rüzgarların (tayfun, hortum,
kasırga vb.) neden olacağı hasarlar da yangına ek düzenlenen risklerdendir. Bunlarda da yangın çıkma
olasılığı yüksektir.
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör; Adından da
anlaşılan riskler ve bu risklerin gerçekleştiği sırada bunları önlemek amacıyla alınan tedbirlerin neden
olduğu hasarlar, bu ek riskin yangın poliçe si üzerinde gösterilmesi ve priminin ödenmesiyle, sigortacı
tarafından karşılanır. Risk olasılığının %100’e yakın olduğu bölgelerde ya da yerlerde, sigorta şirketi bu
riski her riskte olduğu gibi tesadüfi risk olmaktan çıkmış olması esasından hareketle sigortalamayı kabul
etmeyebilir. Ya da tehlike derecesine göre, değişik fiyat uygulamalarına giderek, riskin yüksek olduğu
bölgelere daha yüksek fiyat uygulayarak sigorta eder.

Yangın Poliçe

Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpma ve Düşmesi; Sigortalı binaya taşıtların çarpması, ya da onlara
ait bir parçanın çarpması, düşmesi gibi bir hasar bu ek risk sigortası ile güvence altına alınır ve ödenir.
Dikkat edilirse; bu riskte de diğerlerinde olduğu gibi yangın çıkma riski yüksektir.
Kızışma, Kendi Kendine Yanma; Sigorta konusunun, gerek kendi yapısı gereği (pamuk, ve tütün de
olduğu gibi) gerekse bazı etkenlerle özüne zarar veren kavrulma, kızışma gibi bir değişikliğe uğraması da
bu ek riskin sigortalanması ile güvence altına alınabilir. poliçe
Duman, İs, vb. Kirlenmeler; Yangına bağlı olarak, sigortalı bina yanmadan, herhangi bir yerde çıkan
bir yangın ya da sigortalı binanın bacasına bağlı riskler sonucunda, sigortalı bina ya da eşyalara duman ve
isin zarar vermiştir. İşte bu riskler de bu ek risklerin sigortalanması ile güvence altına alınır. Birçok
uygulamada paket poliçeler içinde, herhangi bir prim uygulanmadan, ya da önem ifade etmeyen bir
miktarda prim ile sigorta güvencesi verilmektedir.
Kar Ağırlığı; Aşırı kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken karlar hem çatı çökmelerine, kiremit
kırılmalarına, olukların çatlamasına hem de eriyen suların buralardan sızıp binaya zarar vermesine neden
olur. İşte bu riskler “kar ağırlığı” adı altında sigortalanabilir.
Ayrıca, aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak, sigorta bedellerinin poliçe de ayrıca
belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler:
• Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar,
heykeller, biblolar, kolleksiyonlar, halılar ve benzerleri.
• Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve benzerleri.
• Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kağıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul
ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve
benzerleri.
• Deniz ve hava taşıtlan ile motorlu kara taşıtlan ve bunların yükleri. (Hareket hali hariç)
• Emanet ve ariyet mallar.

 poliçe


Leave a Reply

Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com