Hasar ve Tazminat

  • 0

Hasar ve Tazminat

Hasar ve Tazminat

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettiren / Sigortalının
Yükümlülükleri
Sigorta ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle
yükümlüdür: Hasar ve Tazminat
• Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya
bildirimde bulunmak
• Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı
tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak.
• Sigortacı veya yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan
bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, el koymasına, muhafaza altına almasına ve
zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek. Hasar ve Tazminat

Hasar ve Tazminat

• Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak.
• Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye,
zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için
sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek.
• Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya
vermek. Hasar ve Tazminat
• Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili
kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları
araştırma ve incelemelere izin vermek. Hasar ve Tazminat
• Sigortalı yer veya şeyler üzerine başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya
bildirmek.

Hasar ve Tazminat

Koruma Önlemleri ve Kurtarma
Sigorta ettiren/Sigortalı bu sözleşme ile temin olunan rizikoların gerçekleşmesinde zararı önlemeye,
azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alınan önlemlerden doğan
masraflar, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile, sigortacı tarafından ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortacı
bu masrafları sigorta bedeliyle sigorta değeri arasındaki orana göre öder. Yangın söndürmede,
durdurmada veya söndürmenin, durdurmanın veya kurtarmanın gerektirdiği yıkma ve boşaltmalarda,
sigortacı; sigortalışeylerin hasara uğramasından, kaybolmasından doğan zararları da karşılar.

Hasar ve Tazminat


Leave a Reply

Bize Ulaşın

Adres : Darülaceze Caddesi Hilton Sitesi No:39/B
Şişli / İSTANBUL
Telefon : 0543 545 1 888
Santral : 0212 220 72 62
Fax : 0212 220 72 42
E-Posta : info@tamkasko.com